PUBLICACIONES
LLIBRE BLANC DE LA RÀDIO LOCAL PÚBLICA

LLIBRE BLANC DE LA RÀDIO LOCAL PÚBLICA

El Llibre blanc de la ràdio local pública és una iniciativa de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, a partir de les conclusions del III Congrés de la Ràdio Municipal

Llibre Blanc de la Ràdio Local Pública

El Llibre blanc de la ràdio local pública és una iniciativa de la Federació de Ràdios Locals de Catalunya, a partir de les conclusions del III Congrés
de la Ràdio Municipal que va tenir lloc a Barcelona, el 10 i 11 de novembre del 2006. Aquest Llibre permet disposar d’una aproximació acurada de la realitat actual del sector. Neix amb la voluntat d’esdevenir una autèntica guia sobre els mínims indispensables per fer ràdio local pública.
L’elaboració d’aquest document ha comportat, en primer lloc, un treball de camp intens i continuat per poder disposar del major nombre de dades objectives que servissin per fotografiar, sense ombres ni imatges borroses, un sector plenament consolidat, madur i experimentat, però que està creixent permanentment; i, en segon lloc, un notable esforç de cerca dels consensos bàsics amb tots els agents actius de la ràdio local per radiografiar el sector, diagnosticar-lo i definir uns criteris que han d’orientar en el camí per aconseguir els mínims necessaris per fer ràdio local pública. En tot moment, s’ha fugit dels postulats menys realistes. S’ha fet un treball aplicable, pragmàtic i assumible per les administracions que gestionen la ràdio local pública.
En aquest treball hi ha dades estadístiques força interessants, però també un seguit de recomanacions que, sens dubte, de cara al futur, han de significar
una major cohesió del sector i una progressiva homologació de criteris que, tenint en compte l’ampli i variat espectre de la ràdio local municipal, permeti
afrontar els reptes de futur amb confiança i solidesa.